برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری
باحضور اساتید:
دکتر مهدی ضرغامی(دبیر نشست استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز)
دکتر علی عبدالهی نسب(عضو هیئت علمی و دبیر کمیته آب و محیط زیست پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری)
مهندس فرید گلکار(کازشناس تعدیل وضع هوا و مدیر مرکز ملی باروری ابرها)مهندس مهدی نظری(کارشناس گروه آب مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری)