گزارش   پژوهشی

«جامعه مدنی» و «حلقه‌های میانی»؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

اندیشکده حرف

جامعه مدنی به عنوان مفهومی مدرن برآمده از مدنی پنداشتن انسان‌هاست.‌ از طرفی دیگر، حلقه‌های میانی، مفهومی نوپدید در سپهر حکمرانی ایران اسلامی است. با نگاهی به تعاریف هر یک از آن‌ها، می‌توان گفت این دو مفهوم قرابت ویژه‌ای با یکدیگر دارند.  یادداشت حاضر به بررسی این قرابت پرداخته و ضمن تشریح چیستی مفهوم مدرن جامعه مدنی و مفهوم نوظهور حلقه‌های میانی، شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو را برمی‌شمرد.

kingston-university-a26d5f9dc24-creativeandculturalindustriesar