نشست  تخصصی

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار

Poster Fa

حکمرانی، رهبری و مدیریت آموزش عالی و بین المللی شدن آموزش عالی در دوران پسا کرونا

نشست های تخصصی حکمرانی، رهبری و مدیریت آموزش عالی و بین المللی شدن آموزش عالی در دوران پسا کرونا توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی و با همکاری موسسه ملی پژوهش‌های آموزش عالی مالزی برگزار شد.

برای مطالعه گزارش نشست لطفا بر روی تب نمایش گامل گزارش کلیک نمایید.