سالنامه  مهاجرتی

سالنامه مهاجرتی ایران 1400

logo4رصدخانه مهاجرت ایران

ایـن سـالنامه نمایانگـر آخریـن (بـه روزتریـن) آمـار و اطلاعـات حـوزه مهاجـرت‌هـای بیـن‌المللـی در ایران و جهان است.سالنامه مهاجرتی ایران ١٤٠٠ ،دارای وجوه تمایز و بهبودهایی نسبت بـه سـالنامه مهاجرتـی سـال گذشـته اسـت. در ایـن سـالنامه، بـرای اولیـن بـار امـکان رصـد و پایـش جریـان هـای مهاجرتـی در طـول دو سـال پیاپـی در کشـور فراهـم آمـده اسـت. همچنیـن از نتایـج پیمایـش‌هـا و مطالعـات کمـی و کیفـی مختلـف بـرای تحلیـل روندهـای مهاجـرت در ایــران و جهــان اســتفاده شــده اســت. 

سالمانه مهاجردی

رونــد مانــدگاری، خــروج و بازگشــت برگزیــدگان کنکــور سراســری و المپیادهــای دانــش آمــوزی، رونــد بازگشــت متخصصــان و نخبــگان علمــی بــه کشـور و همچنیـن رونـد خـروج و بازگشـت پناهجویـان ایرانـی بـرای اولیـن بـار در ایـن سـالنامه بررســی و منتشــر مــی‌شــوند. همچنیــن چکیــده ای از مهمتریــن گزینــه‌هــای سیاســتی پیــش روی ایـران بـا توجـه بـه روندهـای آمـاری و چالـش‌هـای مهاجرتـی در حـوزه‌هـای مختلـف اعـم از جابجایـی بیـن‌المللـی دانشـجویان، مهاجـرت‌هـای کاری و اقتصـادی، مهاجـرت‌هـای اجبـاری و پناهجوی و مهاجرت های بازگشتی متخصصان ارائه شده است.

سـالنامه مهاجرتـی ایـران-1400 حاصـل تلاش همـکاران رصدخانه مهاجـرت ایران با همراهـی و همـکاری ارزشـمند گروه کثیری از محققان، دسـت انـدرکاران و فعالان حوزه مهاجـرت در بخشهـای مختلـف اسـت کـه بدیـن وسـیله از تـک تـک آنهـا صمیمانـه تشـکر و قدردانـی میشـود. تهیـه و انتشـار این سـالنامه، بیشـک بدون حمایـت ویژه معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و مرکز تعاملات بین المللی علـم و فناوری میسـر نبود. لذا رصدخانه مهاجرت ایران و پژوهشـکده سیاسـتگذاری دانشـگاه صنعتی شـریف ضمـن تشـکر از حمایت مالی و معنـوی این دو نهـاد، از کلیه سـازمانها و مراکز بخـش دولتـی و خصوصـی کـه بـا در اختیـار قـرار دادن آمـار و اطالعـات خـود باعـث غنـای هـر چـه بیشـتر ایـن اثـر شـدند، تقدیـر و قدردانـی می‌نمایـد. بر همین اسـاس بواسـطه مسـاعدت‌های آمـاری موسسـه بین‌المللـی توسـعه دانـش فـردای ایرانیان -Knowledge Iran – بنیـاد ملـی نخبگان، دانشـگاه آزاد اسلامی، موسسـه پژوهش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی وزارت علوم، مرکز خدمات آموزشـی وزارت بهداشـت، تشـکر ویژه میشـود.