اندیشکده آب و محیط زیست

<< مطالعه رفتار انسان به عنوان مصرف‌کننده‌ی آب در مدیریت منابع آب >>
سلسله جلسات معرفی پایان‌نامه، معرفی پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات حکمرانی و سیاست‌گذاری آب و محیط زیست انجمن علمی و سیاست‌گذاری شریف با همکاری پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار می‌کند دکتر حمید فرهمند، دانشجوی سال آخر دکترای مدیریت‌منابع‌آب دانشگاه‌صنعتی‌شریف، کارشناس تحقیق‌و‌توسعه شرکت بوم‌نگاران هوشمند

آّ