مزیت اصلی یارانه نان این است که اصابتش به فقرا خیلی بیشتر از ثروتمندان است چون مصرف فقرا بیشتر است. منتهی این یارانه چند ایراد مهم دارد که سیاستمدار عاقل باید آن را در اسرع وقت حذف کند و به فقرا کمکهای جبرانی جایگزین ارائه دهد. اما چه ایراداتی در اعطای یارانه به آرد و نان وجود دارد