گزارش   سیاستی

بنای ایران

بسته نجات اقتصاد ایران

logo3اندیشکده کسب و کار

 

چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول (مسائل کلیدی و مهم)، سرگرم شدن به فروع (امور درجه دو و کم اهمیت)، به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل.

امام علی علیه السلام

بنای ایران

اقتصاد ایران در شرایط بسیار سخت و ویژه‌ای قرار دارد. از یک‌‌سو پنجرۀ جمعیتی در آستانۀ بسته شدن است. با بسته شدن پنجرۀ جمعیتی، امکان توسعۀ کشور غیر ممکن می‌شود. از سوی دیگر، متاسفانه کشور، دهه‌های متمادی است که درگیر تورم‌های مزمن و دورقمی است. تورم‌های بالا و رکودهای عمیق سرمایۀ اجتماعی کشور را به شدت کاهش داده و امنیت کشور را به خطر انداخته است. این شرایط سخت و ویژه، نیاز به برنامه‌ای منسجم، قابل سنجش و امکان‌پذیر دارد.در بستۀ نجات اقتصاد ایران( بنا) 5 هدف قابل سنجش و امکان‌پذیر تعریف شده است:1- ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی2-مهار پایدار تورم3-فقرزدایی غیرتورمی4-مقابله با فساد5-ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی.